Välkommen på årsmöte söndag 25 april kl.11.00 vid banorna

Publicerat lördag, 10 april 2021

Kallelse till årsstämma 2020-04-25

Kl.11.00 vid banorna

Förslag till dagordning

 1. Utse ordförande för mötet.
 2. Utse två justeringsmän.
 3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
 4. Styrelsens berättelse över det gångna årets förvaltning.
 5. Revisorernas berättelse över deras granskning av klubbens räkenskaper.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av förvaltningsberättelse och disposition av klubbens resultat.
 7. Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
 8. Val av revisor.
 9. Val av valberedning.
 10. Fastställande av andelarnas försäljningsvärde för året.
 11. Fastställande av årsavgiften för årets spelsäsong. (1200:-, beslutades för två år 2020.)
 12. Förslag väckta av styrelsen.

a.Vandringspris blir pristavlor

b.Hedersmedlem Sven Grindby

13.Förslag väckta av enskilda medlemmar, som kommit in till styrelsen senast fem dagar före årsmötet.

14. Särskild punkt pga av Corona pandemi.

15. Planer för sommaren 2021.

16.  Föreningens långsiktiga mål och strategier samt budget för det nya året.

 

Bilagor till kallelse

ÄTK Versamhetsberättelse 2020

Balansrapport_20200101-20201231_Älgö Tennisklubb (2)

Resultatrapport_20200101-20201231_Älgö Tennisklubb (2)

 

 Styrelsens förslag

12.a Vandringspris blir pristavlor

Bakgrund.

Älgö Tennisklubb har så långt jag kan minnas stolt delat ut priser efter KM och vinnarna har fått sina namn ingraverade i vandringspriser. Det har historiskt varit så att den som har tre inteckningar i en pokal behåller den och donerar ett nytt vandringspris till klubben. Av olika skäl har vi just nu endast ett fåtal aktiva vandringspriser. Efter en utebliven prisutdelning pga av Coronan 2020 kom tanken (på nytt) om att byta ut vandringspriser till att istället ha tavlor i klubbrummet för de olika klasserna där vinnarna får sina namn på tex mässingstavlor. Det bli mindre organisation och tid som går åt att få in gamla priser, färre transporter mellan gravör och olika pristagare, ungefär samma kostnad som nu för gravyr. Vinnarna kommer nu för lång tid att finnas på klubbhuset vägg att beskåda. Det enda minus vi kunde hitta är att den som har vunnit ett vandringspris inte får ha det hemma i ett år.

Styrelsen vill föreslå årsmötet att vi röstar för att se om en majoritet stöder denna förändring.

Om årsmötet röstar för denna förändring föreslår styrelsen att klubben omgående skaffar lämpliga tavlor och vinnarna från 2020 får sina namn på tavlorna.